Normativa común Normativa común

Atrás

Versión consolidada-Regulamento delegado (UE) nº 480/2014 da Comisión do 3 de marzo de 2014

Versión consolidada-Regulamento delegado (UE) nº 480/2014 da Comisión do 3 de marzo de 2014
13/05/2014

REGULAMENTO DELEGADO (UE) nº 480/2014 DA COMISIÓN de 3 de marzo de 2014 que complementa o Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.