Indicadores Indicadores

No período de programación 2014-2020 establécese a necesidade de avaliar a eficacia, a eficiencia e o impacto dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos, Fondos EIE.
Para poder realizar esta avaliación, entre outros instrumentos, utilízase o sistema de indicadores. Trátase dunha serie de valores numéricos vinculados coas diferentes actuacións cofinanciadas que permiten:

 • Medir a execución e os obxectivos alcanzados
 • Coñecer os recursos económicos empregados.
 • Combinando as dúas anteriores, establecer unha relación custo-beneficio

Para medir a execución e realización destes obxectivos, establécense dous tipos de indicadores:

 • Indicadores de produtividade: miden a realización dunha actuación
 • Indicadores de resultados: miden os logros conseguidos.

Para cada programa operativo, establécese un sistema de indicadores segundo as súas características. Na análise do dito sistema de indicadores hai que distinguir tres aspectos distintos: a definición dos indicadores que se utilizarán; a súa autorización para cada acción que se realice e o seguimento da evolución destes indicadores.

 

A continuación móstranse os aspectos indicados no parágrafo anterior para cada un dos programas operativos.

No caso do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020, no que se refire á definición dos indicadores, elaboráronse senllos manuais para a definición e cálculo de ambos tipos de indicadores, aos que se pode acceder a través dos seguintes enlaces:

Para asegurarse o cumprimento dos obxectivos fixados, realízanse os seguintes pasos con cada actuación:

 • Antes da súa autorización e posta en marcha, analízase a contribución de cada acción aos obxectivos globais
 • Unha vez autorizada a operación, faise un seguimento da mesma nunha aplicación informática onde se analiza a súa evolución
 • Finalmente, valídanse os valores alcanzados pola actuación.

Posteriormente, con periodicidade anual, elabóranse e publícanse os denominados Informes Anuais de Execución, onde se publica toda a información pormenorizada do Sistema de Indicadores, ao que se poderá acceder a través das ligazóns que figuran nesta sección.

Conxuntamente con estes informes anuais tamén se publica un Anexo á Cidadanía. Este anexo, que ten unha extensión moito máis reducida que o informe de execución ao que se fixo referencia no parágrafo anterior, permite unha visión máis simplificada de todos os logros alcanzados. Neste anexo preséntanse actuacións específicas e  singularizadas que, durante o ano que corresponda, se levaron a cabo e se financiaron con fondos europeos, e aos que se poderá acceder a través desta ligazón.

 

No caso do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020 elaboráronse unhas orientacións, que axudan a clarificar a contabilización dos indicadores, ás que se poderá acceder a través das seguintes ligazóns:

Para constatar a consecución dos obxectivos fixados, realízanse os seguintes pasos en cada actuación:

 • Previamente á súa autorización e posta en marcha, analízase a contribución de cada actuación aos obxectivos globais
 • Unha vez autorizada a actuación, faise un seguimento da mesma nunha aplicación informática, onde se segue a súa evolución.
 • Paralelamente ao paso anterior, vanse almacenando os datos individualizados de cada persoa participante noutra aplicación informática auxiliar. Estes datos obtéñense da sucesiva contestación de diversos cuestionarios.
 • Por último, valídanse os valores alcanzados pola actuación.
 

Posteriormente, con periodicidade anual, elabóranse e publícanse os denominados Informes Anuais de Execución e Anexos á Cidadanía, aos que se poderá acceder a través da seguinte ligazón: