Boas prácticas Boas prácticas

En materia de información e comunicación debe destacarse a importancia das boas prácticas, cuxa detección, análise e transferencia constitúen unha ferramenta importante para a xestión pública e un elemento fundamental para o intercambio de experiencias positivas que contribúan a aumentar a visibilidade dos resultados obtidos coa política europea en Galicia. Son considerados un instrumento importante para medir o impacto cualitativo asociado coa aplicación dos fondos comunitarios en Galicia.

Para ser considerada unha boa práctica, toda actuación deberá cumprir unha serie de requisitos que, de forma breve, se recollen a continuación:

  • Valor engadido que, respecto ós obxectivos da actuación, supón a recepción de fondos europeos respecto ós obxectivos da actuación.
  • Difusión conveniente da actuación, valorando especialmente a difusión a través de calquera medio de comunicación.
  • Grao de cobertura sobre a poboación á que vai dirixida en termos tanto de beneficiarios directos como sobre ámbitos de poboación máis amplos.
  • Incorporación de elementos innovadores da actuación, que pode estar vinculado ás tecnoloxías, a procesos, a servizos facilitados, a distintas ferramentas empregadas para poñelo en marcha, etc.
  • Aplicación dos criterios horizontais de igualdade de oportunidades e non discriminación así como responsabilidade social e de sustentabilidade ambiental.
  • Contribución á resolución dun problema ou debilidade detectada no ámbito territorial de execución
  • Sinerxías con outras políticas ou instrumentos de intervención pública, valorando se a actuación reforzou a actuación doutros fondos (tanto rexionais, como nacionais, como europeos) e contribuíu a potenciar os efectos positivos dos mesmos.

As boas prácticas aprobadas están suxeitas á difusión pública, a través das seguintes ligazóns: