Estratexía e guía de comunicación 2014-2020 Estratexía e guía de comunicación 2014-2020

A Estratexia de Comunicación 2014-2020 dos Programas Operativos FEDER e FSE Galicia preséntase conxuntamente porque ambos programas perseguen os mesmos obxectivos en materia de comunicación.

Nela pártese da definición dos distintos grupos de destinatarios da información que, por presentar características diferentes, teñen tamén necesidades de información e comunicación diferenciadas.

As medidas destinadas aos axentes difusores intentan servir de apoio para canalizar a mensaxe e difundir o máximo posible o traballo da política comunitaria en Galicia, as oportunidades de financiamento, así como os logros e resultados obtidos. Neste grupo pódense destacar campañas de publicidade sobre os avances e os logros realizados cos programas operativos.

As medidas destinadas a difundir axentes intentan servir de soporte para canalizar a mensaxe e difundir o máximo posible o traballo da política comunitaria en Galicia, as oportunidades de financiamento, así como os logros e resultados obtidos. Neste grupo pódense destacar campañas de publicidade sobre progreso e logros realizados con programas operativos.

As medidas dirixidas ao público en xeral procurarán aumentar a visibilidade dos programas operativos e da Unión Europea no seu propósito de promover o crecemento económico e social e territorial. Entre estas medidas están a colocación de carteis informativos, placas permanentes ou a lista de operacións e beneficiarios.

Pola súa banda, a Guía de Comunicación 2014-2020 dos Programas Operativos FEDER e FSE Galicia trata, de forma sinxela e práctica, de dar a coñecer os requisitos que deben cumprir as actuacións en materia de información e comunicación e así poder guiar ós órganos xestores e ós beneficiarios das axudas co obxectivo final de promover e mellorar a visibilidade das accións cofinanciadas, informando ao público dos logros realizados a través dos Programas Operativos.

Nesta Guía inclúense aspectos como a regulación do uso conxunto do emblema da Unión Europea xunto coa súa referencia en función do fondo do que se trata ou das referencias que deben incorporar os carteis informativos temporais ou permanentes.