Loita contra o fraude Loita contra o fraude

Defínese "fraude", en termos de gastos, como calquera acto ou omisión relacionada con:

  • A utilización ou a presentación de declaracións ou documentos falsos, inexactos ou incompletos, o que ten como efecto a percepción ou a retención indebida de fondos procedentes do orzamento xeral das Comunidades Europeas ou dos orzamentos administrados por, ou en nome das Comunidades Europeas
  • A non divulgación de información en violación dunha obrigación específica, co mesmo efecto
  • A desviación de tales fondos para fins distintos daqueles para os que foron concedidos nun principio

Debemos diferenciar entre fraude e irregularidade. A efectos da lexislación europea sobre a protección dos intereses financeiros das Comunidades Europeas, o termo irregularidade é un concepto amplo e abarca tanto as irregularidades intencionais e non intencionais cometidas polos axentes económicos.

A "irregularidade" defínese como calquera infracción dunha disposición do dereito comunitario que corresponda a un acto ou omisión dun axente económico que teña ou que tería como efecto prexudicar o orzamento xeral das Comunidades ou os orzamentos administrados por eles, xa sexa mediante a redución ou a perda de ingresos devengados de recursos propios percibidos directamente en nome das Comunidades, ou a través dun gasto indebido.

O artigo 125.4.c) do Regulamento 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de decembro de 2013, establece que, no que se refire á xestión e ao control financeiro dos programas operativos, deben aplicarse medidas antifraude efectivas e proporcionadas, tendo en conta os riscos detectados.

A estratexia do organismo intermedio que xestiona os programas operativos  FEDER Galicia 2014-2020FSE Galicia 2014-2020 en materia  antifraude estrutúrase a partir dos catro ámbitos básicos que constitúen o ciclo de vida de loita contra a fraude.

Así, no ámbito da prevención, constituíuse un grupo de traballo  antifraude que garante a  involucración da alta dirección no proceso, estando integrado polos principais participantes na xestión e control dos ditos programas operativos.

Adicionalmente, e tamén nesta área, elaborouse unha declaración institucional ao máis alto nivel que demostra a determinación contra todo tipo de prácticas fraudulentas que poñen en perigo alcanzar os logros definidos nos programas operativos ou o intento contra os orzamentos públicos.

 

Do mesmo xeito, disponse dun código de conduta e principios éticos do Organismo Intermedio para a divulgación entre o persoal implicado na xestión e control dos fondos europeos. Este código tamén incorpora os principios xerais contidos no Código ético institucional da Xunta de Galicia. Está dispoñible a través da seguinte ligazón:

 

Tamén resulta clave na estratexia de loita contra a fraude a implantación dun completo sistema de control interno que se basea nos órganos de control interno e de legalidade existentes no ámbito de la Xunta de Galicia.

No ámbito particular dos fondos comunitarios hai que sinalar o sistema de verificacións administrativas e in situ cuxo obxectivo é a comprobación do respecto á normativa autonómica, nacional e comunitaria e aos programas operativos.

Non menos importante é o establecemento dos procedementos a desenvolver no caso de detección de indicacións de fraude cuxo obxectivo final é aplicar as medidas sancionadoras ou punitivas que correspondan segundo a normativa aplicable.

É necesario, por último, mencionar os mecanismos existentes para que as persoas que teñan información relevante en relación a feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade o poidan poñer en coñecemento das autoridades competentes.

Aquí presenta especial relevancia o establecemento polo Servizo Nacional de Coordinación  Antifraude dunha canle específica que poderá ser utilizado para a finalidade antes indicada. Á devandito canle poderase acceder  a través da ligazón que figura nesta sección:

 

O procedemento e os requisitos para utilizar esta canle recóllense na Comunicación 1/2017 do Servizo Nacional de Coordinación  Antifraude, do 6 de abril, sobre a forma na que poden  proceder as persoas que teñan coñecemento de feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos  ou operacións financiados total ou parcialmente con cargo a fondos procedentes da Unión Europea, ao que tamén se pode acceder nesta sección: