Operacións Operacións

Neste apartado poderase obter, para cada fondo, información sobre as operacións aprobadas en cada un dos correspondentes programas operativos. Así mesmo, facilítase información sobre as licitacións públicas de contratos e a convocatoria de subvencións financiadas cos devanditos fondos desde o 1 de xaneiro de 2019.

¿Que é unha operación no marco dos fondos europeos?

Segundo o artigo 5 do Regulamento (UE)  nº 1303 do Parlamento Europeo e do  Consello, do 17 de decembro de 2013, unha OPERACIÓN defínese como un proxecto, contrato, acción ou grupo de proxectos seleccionados polas autoridades de xestión do programa de que se trate, ou baixo a súa responsabilidade, que contribúan a alcanzar os obxectivos dunha ou varias prioridades.

 

As prioridades de investimento do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, FEDER, atópanse definidas no artigo 5 do Regulamento (UE) nº 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013.

Esas prioridades son as seguintes:

 1. Potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación
 2. Mellorar o acceso, o uso e a calidade das tecnoloxías da información e da comunicación
 3. Mellorar a competitividade das pemes
 4. Favorecer o paso a unha economía de baixo nivel de emisión de carbono en todos os sectores
 5. Promover a adaptación ao cambio climático e a prevención e xestión de riscos
 6. Conservar e protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos
 7. Promover o transporte sustentable e eliminar os obstáculos nas infraestruturas de rede fundamentais
 8. Promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral
 9. Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera discriminación
 10. Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e a aprendizaxe permanente, mediante o desenvolvemento das infraestruturas de educación e formación
 11. Mellorar a capacidade institucional da administración pública e as partes interesadas e a eficiencia da administración pública mediante medidas de reforzo das capacidades institucionais e da eficiencia das administracións públicas e dos servizos públicos relacionados coa aplicación do FEDER, e o apoio ás medidas do FSE de reforzo da capacidade institucional e a eficiencia da administración pública.
 

No caso do Fondo Social Europeo, FSE, esas prioridades de investimento establécense no artigo 3 do Regulamento (UE)  nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013.

Esas prioridades son as seguintes:

 1. Promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral
 2. Promover a inclusión social, loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación
 3. Investir en educación, formación e formación profesional para a adquisición de capacidades e a aprendizaxe permanente
 4. Mellorar a capacidade institucional das autoridades públicas e as partes interesadas e a eficiencia da administración pública

 

Nesta sección poderá consultar: