Órganos xestores Órganos xestores

Detállanse nesta sección os distintos órganos ou unidades administrativas que actúan como órganos xestores:

Consellería Órgano xestor FSE
Consellería de Economía, Emprego e Industria Instituto Galego de Promoción Económica - IGAPE
Consellería de Política Social Sub. Xeral  de Promoción da Autonomía persoal e prevención da Dependencia
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Admóns Públicas e Xustiza Sub. Xeral  para o Tratamento da Violencia de Xénero
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Admóns Públicas e Xustiza Sub. Xeral  Xestión-Técnico Admtva. e Orzamentaria
Consellería de Economía, Emprego e Industria Sub. Xeral de Economía Social
Consellería de Economía, Emprego e Industria Sub. Xeral de Emprego
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Sub. Xeral de Aprendizaxe Permanente e Ensinanzas de Réxime Especial
Consellería de Política Social Sub. Xeral de Inclusión e Integración Social
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Sub. Xeral de Promoción Científica e Tecnoloxía Universitaria
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Admóns Públicas e Xustiza Sub. Xeral de Promoción da Igualdade
Consellería de Economía, Emprego e Industria Sub. Xeral de Relacións Laborais
Consellería de Facenda Sub. Xeral de Xestión do FSE e outros Programas Comunitarios
Consellería de Política Social Sub. Xeral Política Familiar, Infancia e Adolescencia
Consellería de Economía, Emprego e Industria Subdirección Xeral das Cualificacións
Consellería de Facenda Intervención Xeral da Comunidade Autónoma - IXCA
Consellería de Política Social Subdirección Xeral de Dependencia e Valoración da Discapacidade
Consellería de Economía, Emprego e Industria Subdirección Xeral de Promoción Laboral
Consellería de Política Social Subdirección Xeral de Recursos Económicos
Consellería de Política Social Subdirección Xeral de Recursos Residenciais e de Atención Diurna
Consellería de Política Social Consorcio Galego de Servizo de Igualdade e Benestar - CGIB