Normativa de fondos FSE Normativa de fondos FSE

« Atrás
Descrición Contido
Regulamento delegado (UE) 2018/1127 da Comisión do 28 de maio de 2018
Regulamento delegado (UE) 2018/1127 da Comisión do 28 de maio de 2018 polo que se modifica o Regulamento delegado (UE) 2015/2195, que complementa o Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión
Ver todo...
Regulamento delegado (UE) 2017/2416 da Comisión do 20 de outubro de 2017
Regulamento delegado (UE) 2017/2416 da Comisión do 20 de outubro de 2017 polo que se modifica o Regulamento delegado (UE) 2015/2195, que complementa o Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión e corríxese dicho Regulamento Delegado
Ver todo...
Regulamento delegado (UE) 2017/90 da Comisión do 31 de outubro de 2016
Regulamento delegado (UE) 2017/90 da Comisión, do 31 de outubro de 2016, polo que se modifica o Regulamento delegado (UE) 2015/2195, que complementa o Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión (DOUE 19.01.2017, L 15)
Ver todo...
Orde ESS/1924/2016, do 13 de decembro, pola que se determinan os gastos subvencionables polo Fondo Social Europeo durante o período de programación 2014-2020 (Ministerio de Emprego e Seguridade Social, BOE 21.12.2016)
Ver todo...
Regulamento delegado (UE) 2016/812 da Comisión do 18 de marzo de 2016
Regulamento delegado (UE) 2016/812 da Comisión, do 18 de marzo de 2016, polo que se modifica o Regulamento delegado (UE) 2015/2195, que complementa o Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión (DOUE 24.05.2016, L 133)
Ver todo...
Versión consolidada-Regulamento delegado (UE) 2015/2195 da Comisión do 9 de xullo de 2015
Regulamento delegado (UE) 2015/2195 da Comisión, do 9 de xullo de 2015, que complementa o Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión (DOUE 28.11.2015, L 313)
Ver todo...
Regulamento delegado (UE) 2015/2195 da Comisión do 9 de xullo de 2015
Regulamento delegado (UE) 2015/2195 da Comisión, do 9 de xullo de 2015, que complementa o Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión (DOUE 28.11.2015, L 313)
Ver todo...
Versión consolidada-Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013
Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1081/2006 do Consello (DOUE 20.12.2013, L 347)
Ver todo...
Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013
Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1081/2006 do Consello (DOUE 20.12.2013, L 347)
Ver todo...
Corrección de erros do Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello do 17 de decembro de 2013
Corrección de erros do Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, relativo ao Fondo Social Europeo e polo que se derroga o Regulamento (CE) nº 1081/2006 do Consello (DOUE 3.12.2016, L 330)
Ver todo...