Normativa de fondos FSE Normativa de fondos FSE

Atrás

Regulamento delegado (UE) 2016/812 da Comisión do 18 de marzo de 2016

Regulamento delegado (UE) 2016/812 da Comisión do 18 de marzo de 2016
24/05/2016

Regulamento delegado (UE) 2016/812 da Comisión, do 18 de marzo de 2016, polo que se modifica o Regulamento delegado (UE) 2015/2195, que complementa o Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión (DOUE 24.05.2016, L 133)