Normativa de fondos FSE Normativa de fondos FSE

Atrás

Regulamento delegado (UE) 2017/2416 da Comisión do 20 de outubro de 2017

Regulamento delegado (UE) 2017/2416 da Comisión do 20 de outubro de 2017
22/12/2017

Regulamento delegado (UE) 2017/2416 da Comisión do 20 de outubro de 2017 polo que se modifica o Regulamento delegado (UE) 2015/2195, que complementa o Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión e corríxese dicho Regulamento Delegado