Normativa de fondos FSE Normativa de fondos FSE

Atrás

Regulamento delegado (UE) 2018/1127 da Comisión do 28 de maio de 2018

Regulamento delegado (UE) 2018/1127 da Comisión do 28 de maio de 2018
14/08/2018

Regulamento delegado (UE) 2018/1127 da Comisión do 28 de maio de 2018 polo que se modifica o Regulamento delegado (UE) 2015/2195, que complementa o Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión