Normativa de fondos FSE Normativa de fondos FSE

Atrás

Versión consolidada-Regulamento delegado (UE) 2015/2195 da Comisión do 9 de xullo de 2015

Versión consolidada-Regulamento delegado (UE) 2015/2195 da Comisión do 9 de xullo de 2015
03/09/2018

Regulamento delegado (UE) 2015/2195 da Comisión, do 9 de xullo de 2015, que complementa o Regulamento (UE) nº 1304/2013 do Parlamento Europeo e do Consello relativo ao Fondo Social Europeo, no que respecta á definición de baremos estándar de custos unitarios e importes a tanto alzado para o reembolso de gastos aos Estados membros por parte da Comisión (DOUE 28.11.2015, L 313)