Normativa común Normativa común

« Atrás
Descrición Contido
Regulamento Delegado (UE) 2019/886 da Comisión do 12 de febreiro de 2019 polo que se modifica e corrixe o Regulamento Delegado (UE) nº 480/2014
Regulamento Delegado (UE) 2019/886 da Comisión do 12 de febreiro de 2019 polo que se modifica e corrixe o Regulamento Delegado (UE) nº 480/2014 no que respecta ás disposicións sobre instrumentos financeiros, as opcións de custos simplificados, a pista de auditoría, o ámbito de aplicación e contido das auditorías das operacións e a metodoloxía para seleccionar a mostra das operacións, e o anexo III
Ver todo...
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello do 18 de xullo de 2018
Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeo e do Consello do 18 de xullo de 2018 sobre as normas financeiras aplicables ao orzamento xeral da Unión, polo que se modifican os Regulamentos (UE) nº 1296/2013, (UE) nº 1301/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 1304/2013, (UE) nº 1309/2013, (UE) nº 1316/2013, (UE) nº 223/2014 e (UE) nº 283/2014 e a Decisión nº 541/2014/UE e polo que se derroga o Regulamento (UE, Euratom) nº 966/2012
Ver todo...
Versión consolidada-Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013
Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns sobre o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, o Fondo Social Europeo, o Fondo de Cohesión e o Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e establece disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, o Fondo Social Europeo, o Fondo de Cohesión e o Fondo Europeo Marítimo e de Pesca, e derroga o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello (DOUE 20.12.2013, L 347)
Ver todo...
Corrección de erros do Regulamento (UE) n. 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013
Corrección de erros do Regulamento (UE) n. 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da PESCA, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da PESCA, e derrógase o Regulamento (CE) n. 1083/2006 do Consello
Ver todo...
Regulamento (UE) Nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013
Regulamento (UE) Nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e derrógase o Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello (DOUE 20.12.2013, L 347)
Ver todo...
Regulamento de execución (UE) 2015/1974 da Comisión do 8 de xullo de 2015
Regulamento de execución (UE) 2015/1974 da Comisión de 8 de xullo de 2015 polo que se establece a frecuencia e o formato da notificación de irregularidades, relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, de conformidad co Reglamento (UE) nº 1303/2013 de Parlamento Europeo e do Consello.
Ver todo...
Regulamento Delegado (UE) 2015/1970 da Comisión do 8 de xullo de 2015
Regulamento Delegado (UE) 2015/1970 da Comisión de 8 de xullo de 2015 polo que se completa o Regulamento (UE) nª 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello con disposicións específicas sobre a notificación de irregularidades respecto ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, do Fondo Social Europeo, do Fondo de Cohesión e do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca.
Ver todo...
Versión consolidada-Regulamento de execución (UE) 2015/207 da Comisión de 20 de xaneiro de 2015
Regulamento de execución (UE) 2015/207 da Comisión do 20 de xaneiro de 2015 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta aos modelos do informe de evolución, a presentación da información sobre un gran proxecto, o plan de acción conxunto, os informes de execución para o obxectivo de investimento en crecemento e emprego, a declaración de fiabilidade, a estratexia de auditoría, o ditame de auditoría e o informe de control anual e a metodoloxía para levar a cabo o análise custo-beneficio, e de conformidade co Regulamento (UE) nº 1299/2013 do Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta ao modelo dos informes de execución para o obxectivo de cooperación territorial europea
Ver todo...
Regulamento de execución (UE) 2015/207 da Comisión de 20 de xaneiro de 2015
Regulamento de execución (UE) 2015/207 da Comisión do 20 de xaneiro de 2015 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta aos modelos do informe de evolución, a presentación da información sobre un gran proxecto, o plan de acción conxunto, os informes de execución para o obxectivo de investimento en crecemento e emprego, a declaración de fiabilidade, a estratexia de auditoría, o ditame de auditoría e o informe de control anual e a metodoloxía para levar a cabo o análise custo-beneficio, e de conformidade co Regulamento (UE) nº 1299/2013 do Parlamento Europeo e do Consello polo que respecta ao modelo dos informes de execución para o obxectivo de cooperación territorial europea
Ver todo...
Versión consolidada-Regulamento de execución (UE) nº 821/2014 da Comisión de 28 de xullo de 2014
Regulamento de execución (UE) nº 821/2014 da Comisión do 28 de xullo de 2014 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ás modalidades concretas de transferencia e xestión das contribucións do programa, a presentación de información sobre os instrumentos financeiros, as características técnicas das medidas de información e comunicación das operacións, e o sistema para o rexistro e o almacenamento de datos
Ver todo...
Regulamento de execución (UE) nº 821/2014 da Comisión de 28 de xullo de 2014
Regulamento de execución (UE) nº 821/2014 da Comisión do 28 de xullo de 2014 polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ás modalidades concretas de transferencia e xestión das contribucións do programa, a presentación de información sobre os instrumentos financeiros, as características técnicas das medidas de información e comunicación das operacións, e o sistema para o rexistro e o almacenamento de datos
Ver todo...
Versión consolidada-Regulamento (UE) nº 651 da Comisión do 17 de xuño de 2014
Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión do 17 de xuño de 2014 polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado.
Ver todo...
Regulamento (UE) nº 651 da Comisión do 17 de xuño de 2014
Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión do 17 de xuño de 2014 polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado.
Ver todo...
Versión consolidada-Regulamento delegado (UE) nº 480/2014 da Comisión do 3 de marzo de 2014
REGULAMENTO DELEGADO (UE) nº 480/2014 DA COMISIÓN de 3 de marzo de 2014 que complementa o Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.
Ver todo...
Regulamento delegado (UE) nº 480/2014 da Comisión do 3 de marzo de 2014
Regulamento delegado (UE) nº 480/2014 da Comisión de 3 de marzo de 2014 que complementa o Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca.
Ver todo...
Regulamento delegado (UE) Nº 240/2014 da Comisión, do 7 de xaneiro de 2014, relativo ao Código de Conduta Europeo sobre as asociacións no marco dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos (DOUE 14.03.2014, L 74)
Ver todo...
Versión consolidada-Regulamento de execución (UE) nº 215/2014 da Comisión do 7 de marzo de 2014
REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) Nº 215/2014 DA COMISIÓN do 7 de marzo de 2014 polo que se establecen as modalidades de aplicación do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, no relativo ás metodoloxías de apoio á loita contra o cambio climático, a determinación dos fitos e as metas no marco de rendemento e a nomenclatura das categorías de intervención para os Fondos Estruturais e de Investimento Europeos.
Ver todo...
Regulamento de execución (UE) nº 215/2014 da Comisión do 7 de marzo de 2014
Regulamento de execución (UE) nº 215/2014 da Comisión do 7 de marzo de 2014 polo que se establecen as modalidades de aplicación do Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, no relativo ás metodoloxías de apoio á loita contra o cambio climático, a determinación dos fitos e as metas no marco de rendemento e a nomenclatura das categorías de intervención para os Fondos Estruturais e de Investimento Europeos.
Ver todo...
Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión do 18 de decembro de 2013
Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión do 18 de decembro de 2013 relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea ás axudas de mínimis.
Ver todo...
Regulamento (UE, EURATOM) nº 1311/2013 do Consello do 2 de decembro de 2013
Regulamento (UE, UERATOM) nº 1311/2013 do Consello do 2 de decembro de 2013 polo que se establece o marco financeiro plurianual para o período 2014-2020
Ver todo...