Avaliación Avaliación

A normativa europea considera necesario avaliar a eficacia, a eficiencia e o impacto da axuda dos Fondos EIE para mellorar a calidade na concepción e execución dos programas e determinar os efectos dos programas en relación coas metas baseadas no Estratexia da Unión para un crecemento intelixente, sostible e integrador.

É aquí onde se enmarcan as avaliacións ex ante, as avaliacións durante o período de programación e a avaliación ex post.

Para mellorar a calidade da concepción de cada programa e verificar que se poidan alcanzar os seus obxectivos e metas, debe realizarse unha avaliación ex ante deste.

Esta avaliación ex ante debe realizarse baixo a responsabilidade da autoridade encargada da preparación dos programas operativos. Presentaranse á Comisión Europea ao mesmo tempo que o programa, xunto cun resumo executivo.

As avaliacións ex ante valorarán, entre outros aspectos:

  • A contribución á estratexia da Unión para un crecemento intelixente, sostible e integrador, tendo en conta os obxectivos temáticos e as prioridades seleccionadas e tendo en conta as necesidades nacionais e rexionais e o potencial de desenvolvemento
  • A coherencia da asignación de recursos orzamentarios e as razóns da axuda proposta
  • A coherencia dos obxectivos temáticos seleccionados, as prioridades e os obxectivos correspondentes dos programas operativos.
  • A pertinencia e claridade dos indicadores do programa operativos proposto
  • A adecuación dos recursos humanos e da capacidade administrativa para a xestión do programa.

Desde a seguinte ligazón poderá acceder á avaliación ex ante:

 

Durante o período de programación levaranse a cabo avaliacións de cada programa operativo, en especial para estimar a súa eficacia, eficiencia e impacto. Deberá avaliarse, polo menos unha vez, a maneira en que a axuda dos Fondos  EIE contribuíu aos obxectivos de cada prioridade de investimento.

Todas as avaliacións serán examinadas polo Comité de Seguimento e enviadas á Comisión Europea. Por propia iniciativa, a Comisión Europea poderá facer avaliacións dos programas operativos, cuxos resultados serán enviados aos Estados membros e presentados ao Comité de Seguimento correspondente.

As avaliacións serán realizadas por expertos, internos ou externos, funcionalmente independentes das autoridades responsables da execución dos programas.

No caso do Programa Operativo  FSE 2014 Galicia 2014-2020, a Xunta de Galicia e a autoridade de xestión decidiron polo menos realizar dúas avaliacións intermedias, nos anos 2017 e 2019.

O Plan de Avaliación do Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020 está integrado por dous partes: unha parte xeral, que é común a todos os programas do  FSE de España e que se recolle no "Plan Estratéxico Nacional de Avaliación do  FSE. Período de programación 2014-2020", e unha parte específica do propio programa operativo, que se recolle no "Plan de Avaliación específico do PO  FSE Galicia 2014-2020".

Estas avaliacións estarán a disposición da cidadanía e a elas poderase acceder nesta sección:

 

Finalmente, a avaliación ex post realizarase pola Comisión Europea ou polos Estados membros en estreita colaboración coa Comisión Europea. Examinarán a eficacia e eficiencia dos Fondos da EIE e a súa contribución á estratexia da Unión Europea para un crecemento intelixente, sostible e integrador, tendo en conta os obxectivos establecidos nesa estratexia.

Esta avaliación completarase, a máis tardar, o 31 de decembro de 2024.

Para cada un dos Fondos de EIE, a Comisión preparará, a máis tardar o 31 de decembro de 2025, un informe de síntese que resumirá as principais conclusións das avaliacións ex post.